Valkoselkätikka - White-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos)